Põhikiri

MTÜ Jaan Tõnissoni Selts põhikiri

1. ÜLDSÄTTED
1.1 Jaan Tõnissoni Selts on mittetulundusühing, mis ühendab riigivanem Jaan Tõnissoni elu ja tegevuse uurimisest ja tutvustamisest ning tema ideede kaasaegsest rakendamisest huvitatud inimesi, kes on Jaan Tõnissoni vaimus valmis tegutsema ühiskonna ja rahva hea käekäigu ning tuleviku nimel.

1.2 Mittetulundusühingu nimi on eesti keeles Mittetulundusühing Jaan Tõnissoni Selts.

1.3 Mittetulundusühingu asukoht on Tartu.

1.4 Mittetulundusühing Jaan Tõnissoni Selts juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest ja teistest õigusaktidest ning Mittetulundusühingu asutamisdokumentidest ja käesolevast põhikirjast.

2. EESMÄRGID JA TEGEVUSALAD
2.1 Mittetulundusühingu Jaan Tõnissoni Selts (edaspidi Selts) eesmärgid on:

1) väärtustada riigivanem Jaan Tõnissoni osa eesti rahvuslikus kultuuris ja ajaloos tema tegevuse ja ideede säilitamise, uurimise ning laialdase tutvustamise kaudu;

2) parendada ja hooldada Jaan Tõnissonile kuulunud kinnistut ja hooneid aadressil Anna Haava 7/7A, Tartu linnas, et selle alusel koostöös omavalitsuse, kõrgkoolide ja teiste asutuste, ühenduste ning isikutega välja kujundada jätkusuutlik ühistegevuse ja õpikeskus;

3) arendada Jaan Tõnissoni vaimsest pärandist lähtuvat, linnaosa ja kogu Tartu elanikele vabaharidustööd ja kultuuriteenuseid pakkuvat piirkondlikku keskust.

2.2 Oma eesmärkide täitmiseks Selts:

1) kogub, säilitab, süstematiseerib, uurib ja eksponeerib Jaan Tõnissoni elu ning tegevusega seotud materjale teaduslikuks, hariduslikuks ja kultuuriliseks kasutamiseks;

2) tegeleb võimalusel ja perekonna või selle esindaja nõusolekul Tartu linnas Anna Haava 7/7A asuva aia ja hoonete korrashoiuga;

3) arendab aadressil A.Haava 7 välja ja hoiab töös Jaan Tõnissoni muuseumitube, kogub Jaan Tõnissoni tegevusega seotud esemeid ja teavet, mida süstematiseerib ning esitab erinevatest vaatenurkadest;

4) arendab kogukondlikku ja ühistegevust ning korraldab kultuuriüritusi, konverentse, teabe- ja õppepäevi, õppesõite, korrastustalguid, tutvustades nende kaudu oma tegevust ja selle eesmärke;

5) arendab koostööd sarnaste eesmärkidega organisatsioonide ja liikumistega, kohaliku omavalitsuse, koolide ja teistega nii kodu- kui välismaal;

6) tegeleb oma eesmärkidele vastavalt sponsorlusega, kogub annetusi ja toetusi.

2.3 Seltsi põhikirjaline eesmärk ei ole oma liikmetele ainelise tulu saamine ega jaotamine. Selts kasutab oma tulusid üksnes põhikirjalistel eesmärkidel.

2.4 Selts võib kasutada palgalist tööjõudu, asutada sihtasutusi, äriühinguid, omada aktsiaid ja osakuid äriühingutes, omada kinnis- ja vallasvara ning teha nendega seaduslikke tehinguid.

2.5 Selts võib anda välja stipendiume.

2.6 Üldkoosoleku otsusega võib Selts võtta endale eesmärkidega kooskõlas olevaid ülesandeid, mis pole käesoleva põhikirjaga sätestatud.

3. SELTSI LIIKMESKOND
3.1 Üldist

3.1.1 Seltsi liikmeks võib olla iga füüsiline või juriidiline isik, kes tunnustab Seltsi põhikirja.

3.1.2 Seltsi liikmeks vastuvõtmise otsustab Seltsi juhatus taotleja kirjaliku avalduse alusel ning liikmeks astumise maksu tasumisel. Liikmete arvestust peab juhatus.

3.1.3 Seltsi juhatus vaatab sisseastumisavalduse läbi ühe kalendrikuu jooksul arvates selle saamisest.

3.1.4 Juhatusel on õigus jätta sisseastumisavaldus rahuldamata, kui taotleja on varem Seltsist välja arvatud, kui Seltsi liikmetel on põhjendatud argumente taotleja liitumise vastu või muul olulisel põhjusel nagu Seltsi maine kahjustamine.

3.1.5 Uue liikme vastuvõtu otsustab juhatus lihthäälteenamusega. Liikmeks vastuvõtmisest keeldumise korral teatab juhatus sellest taotlejale kirjalikult seitsme päeva jooksul arvates otsuse langetamisest kas posti või elektronposti teel, näidates ära keeldumise põhjuse.

3.2 Seltsi liikmeks vastuvõtmine

3.2.1 Füüsiline isik ja juriidiline isik on Seltsi liikmeks astumise soovi korral kohustatud esitama Seltsi liikmeks astumise avalduses Seltsi juhatusele vastavalt järgmised andmed:

1) ees- ja perekonnanimi või äriühingu või mittetulundusühingu/sihtasutuse nimi;

2) isikukood;

3) elukoht;

4) kontaktandmed.

Juriidilisel isikul tuleb koos liikmeks astumise avaldusega esitada Seltsile oma põhikiri.

3.2.2 Seltsi liikmelisus on seotud liikmemaksuga. Liikmemaksu suuruse otsustatab üldkoosolek. Liikmemaks on töötavale täiskasvanule 12 eurot aastas ning õpilasele, üliõpilasele, töötule ja pensionärile 6 eurot aastas.

3.2.3 Eriliste teenete eest võib üldkoosolek juhatuse ettepanekul omistada füüsilisele

isikule auliikme nimetuse. Seltsi auliikmeks valitakse isikuid, kellel on erilisi teeneid Seltsi eesmärkide ja põhimõtete järgimisel või Seltsi tegevuse toetamisel. Seltsi auliige on vabastatud liikmemaksu tasumise kohustusest.

3.3 Liikme õigused ja kohustused

3.3.1 Seltsi liikmel on õigus:

1) tutvuda liikmete registriandmetega, üldkoosoleku ja juhatuse protokollide ning otsustega, õigustatud huvi korral saada nimetatud dokumentidest ärakirju või väljavõtteid;

2) saada teavet Seltsi majandustegevuse tulemuste kohta;

3) esitada kirjalikult järelepärimisi Seltsi juhatuse ja revisjonitoimkonna töö kohta ning saada neile vastused ühe kalendrikuu jooksul;

4) osaleda Seltsi üldkoosolekul isiklikult või volitatud esindaja kaudu ning olla teise liikme volitatud esindaja;

5) valida ja olla valitud Seltsi esinduskogudesse;

6) osaleda teda ennast või tema huvisid käsitleva küsimuse arutelul;

7) avaldada üldkoosolekul umbusaldust Seltsi juhatuse tegevuse suhtes;

8) esindada Seltsi juhatuse kirjaliku volituse alusel.

3.3.2 Seltsi auliige kasutab kõiki käesoleva põhikirjaga Seltsi liikmele antud õigusi, välja arvatud õigus olla valitud Seltsi esinduskogudesse.

3.3.3 Seltsi liige on kohustatud:

1) järgima Seltsi põhikirja;

2) juhinduma üldkoosoleku, juhatuse ja revisjonitoimkonna otsustest;

3) võtma osa Seltsi tegevusest;

4) kasutama Seltsi või selle liikmeid puudutavat teavet kooskõlas heade tavadega ning Seltsi mainet hoidvalt;

5) tasuma õigeaegselt põhikirjas sätestatud liikmemaksu.

3.4 Liikmeskonnast lahkumine

3.4.1 Liikme väljaastumine ja väljalangemine:

1) Igal Seltsi liikmel on õigus Seltsist lahkuda juhatusele või üldkoosolekule esitatud isikliku kirjaliku avalduse alusel.

2) Seltsi tegevuse õigusjärgluseta lõppemisel arvatakse juriidiline isik välja Seltsi liikmete hulgast juhatuse otsusega pärast sellekohaste andmete laekumist.

3.4.2. Seltsi juhatus arvab välja liikme:

1) kes ei täida temale suunatud Seltsi otsuseid;

2) kes ei ole viimase kahe (2) aasta jooksul osalenud ühelgi Seltsi üldkoosolekul või

Seltsi korraldatud üritusel;

3) kes ei ole kahe (2) järjestikuse aasta jooksul tasunud liikmemaksu;

4) kes on oluliselt kahjustanud Seltsi mainet ja/või majanduslikke huve.

3.4.3 Seltsi üldkoosolek arvab välja liikme:

1) Seltsi põhikirja olulise ja tahtliku rikkumise puhul;

2) vääritu käitumise puhul.

3.4.4 Liikme väljaarvamise otsustab juhatus oma koosolekul või üldkoosolek vastavalt põhikirja punktile 3.4.3 Juhatus peab liikme Seltsist väljaarvamise arutelust väljaarvatavale teatama kirjalikult vähemalt viisteist (15) päeva enne juhatuse koosoleku või üldkoosoleku toimumist. Liikmel on õigus osaleda oma väljaarvamise arutamisel. Liikme väljaarvamise otsus on langetatud, kui selle poolt on 2/3 juhatuse liikmetest või rohkem kui pool üldkoosolekul osalejaist.

3.4.5 Liikmeskonnast väljaarvamise otsuse liikmemaksu tasumata jätmise tõttu võib juhatus teha pärast eelneva sellekohase hoiatuse saatmist liikmele.

3.4.6 Liikmelisus lõpeb juhatuse vastava otsuse jõustumisega. Otsuses peavad olema näidatud väljaarvamise põhjused viitega põhikirja vastavale sättele.

3.4.7 Liikmete hulgast välja arvatud isikule tuleb viivitamatult väljastada väljavõte juhatuse otsusest.

3.4.8 Liikmete hulgast väljaarvatud isikul on kaebeõigus üldkoosolekule ühe kalendrikuu jooksul otsuse tegemisest Seltsi juhatuse kaudu.

3.4.9 Nõudeid liikmeist väljaarvatud isiku vastu võib Selts esitada seadustes sätestatud korras ja tähtaegadel.

4. SELTSI LIIKME KÕLBELISUS
Seltsi liige on kohustatud:

1) juhinduma Seltsi põhikirjast ja Seltsi otsustest;

2) hoiduma Seltsi maine kahjustamisest ja Seltsi liikmete või nende vaadete halvustamisest;

3) pidama kinni nii kirjalikest lepingutest kui suulistest kokkulepetest;

4) hoiduma sattumast mis tahes asutuse või ühingu meelevalda, millega ta kaotab võime tegutseda sõltumatult Seltsi huvides;

5) vältima Seltsiga seotud huvide konflikti;

6) väärtustama ausust, võrdsust, väärikust, avatust, koostöömeelt ja vastastikust usaldust.

5. JUHTIMINE
5.1 Seltsi juhtkogudeks on üldkoosolek ja juhatus ning kontrollkoguks revident või revisjonitoimkond.

5.2 Üldkoosolek

5.2.1 Seltsi kõrgeimaks juhtkoguks on üldkoosolek.

5.2.2 Üldkoosolek on õigustatud vastu võtma otsuseid mis tahes Seltsi puudutavates küsimustes, kusjuures tema ainupädevuses on:

1) põhikirja muutmine ja täiendamine;

2) ühinemine, jagunemine ja vabatahtlik lõpetamine;

3) eesmärgi muutmine;

4) Seltsi esimehe ja juhatuse ülejäänud liikmete valimine ning tagasikutsumine;

5) juhatuse ja revisjonitoimkonna aastaaruannete kinnitamine;

6) juhatuse esitatud eelarvekava ja tegevuskava kinnitamine, sealhulgas liikmemaksude kinnitamine;

7) juhatuse tööle hinnangu andmine;

8) juhatuse vastu esitatud kaebuste lahendamine;

9) juhatuse liikmega tehingu tegemine või tema vastu nõude esitamine;

10)juhatuse ettepanekul auliikmete valimine;

11)muud küsimused, mis pole põhikirja või seadustega antud Seltsi teiste kogude pädevusse.

5.2.3 Üldkoosolekul võivad osaleda kõik Seltsi liikmed järgmiselt:

1) füüsilised isikud isiklikult;

2) juriidilised isikud allkirjaõigusliku esindaja näol või kirjaliku volikirja esitamisel;

3) füüsiline isik võib osaleda volitatud esindaja kaudu, kusjuures viimane peab olema ise Seltsi liige ja tohib võtta vastu kõige enam kolme liikme volikirja.

5.2.4 Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus seaduses või põhikirjaga ettenähtud juhtudel ja korras:

1) korralisele koosolekule vähemalt üks kord aastas;

2) erakorralisele koosolekule kas juhatuse otsusel või kirjalikul motiveeritud taotlusel, mille on juhatusele esitanud vähemalt kümnendik (1/10) liikmetest;

3) kutse koos koosoleku päevakorra äranäitamisega tuleb liikmetele välja saata hiljemalt kümme (10) päeva enne koosoleku toimumist;

4) erakorralise üldkoosoleku päevakorda võib võtta üksnes üldkoosoleku kokkukutsumise põhjustanud küsimust (küsimusi) ja sellekohase põhiettekande peab tegema erakorralise koosoleku taotleja.

5.2.5 Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui:

1) koosolekust võtab isiklikult või volitatud esindaja kaudu osa üle poole Seltsi liikmetest;

2) osavõtjate vähesuse tõttu toimumata üldkoosolek kutsutakse sama päevakorraga teistkordselt kokku ja selline koosolek on otsustusvõimeline sõltumata osavõtjate arvust, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.

5.2.6 Üldkoosoleku otsus on vastu võetud:

1) üldjuhul lihthäälteenamusega;

2) Seltsi esimehe valimisel osutub valituks kandidaat, kes saab 2/3 häältest. Kui see jääb saavutamata, korraldatakse hääletamise teine voor, milles valituks osutub enim hääli saanud kandidaat;

3) põhikirja muutmiseks, ühinemise, jagunemise ja vabatahtliku lõpetamise otsuse vastuvõtmiseks on vajalik kaks kolmandikku (2/3) häältest;

4) Seltsi eesmärgi muutmiseks on vajalik vähemalt üheksa kümnendiku (9/10) liikmete nõusolek, kusjuures üldkoosolekul mitteosalenud liikme nõusolek peab olema esitatud kirjalikult ja see lisatakse koosoleku protokollile;

5) hääletamised toimuvad vastavalt koosoleku tahtele kas avalikult või salajaselt.

5.3 Juhatus

5.3.1 Seltsi juhatus on Seltsi tegevust kavandav, juhtimist korraldav ning Seltsi igapäevase toimimise üle järelevalvet teostav kogu üldkoosolekute vahelisel ajal.

5.3.2 Juhatus on kahe (2) kuni üheksa (9) liikmeline ja see saab oma volitused üldkoosolekult kaheks (2) aastaks.

5.3.3 Juhatus ja Seltsi esimees valitakse üldkoosolekul, nad esindavad Seltsi kõikides õigustoimingutes. Igal juhatuse liikmel on oma kinnitatud vastutusvaldkond.

5.3.4 Juhatuse pädevusse kuulub:

1) Seltsi igapäevase tegevuse korraldamine;

2) Seltsi vara sihipärase ja otstarbeka kasutamise korraldamine, raamatupidamise korraldamine;

3) aruannete, eelarve ning muude dokumentide koostamine üldkoosolekule esitamiseks;

4) üldkoosoleku ettevalmistamine ja kokkukutsumine;

5) endi hulgast abiesimehe või abiesimeeste valimine, kes asendavad Seltsi esimeest tema äraolekul;

6) juhatuse liikme väljalangemisel või tagasikutsumisel tema varuliikmega asendamine;

7) Seltsi liikmete vastuvõtmine ja väljaarvamine, liikmete üle arvestuse korraldamine;

8) tasuliste teenuste loendi ja hinnakirja ning sellest tulenevate liikmesoodustuste kinnitamine;

9) arvestuse pidamine liikmeskonna üle, samuti palgaliste töötajate lepingulised küsimused;

10) Seltsi tegevust puudutavate muude küsimuste otsustamine, mis ei ole põhikirja või seadusega antud üldkoosoleku ainupädevusse.

5.3.5 Juhatuse tegevust ja asjaajamist korraldab Seltsi esimees, kelle ülesandeks on juhatuse kokkukutsumine vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kord ühe kuu jooksul.

5.3.6 Juhatus on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa üle poole liikmetest. Juhatuse liige ei saa oma õigusi delegeerida.

5.3.7 Juhatuse otsused langetatakse lihthäälteenamusega. Häälte võrdsel jagunemisel loetakse otsustavaks Seltsi esimehe hääl. Hääletamisel ei saa osaleda juhatuse liige, kelle isiklikku küsimust arutatakse või kes on muul muul viisil asjast isiklikult huvitatud.

5.3.8 Juhatuse koosolekud protokollitakse ettenähtud korras ja protokollid koos lisadega arhiveeritakse kuupäeva- ja numbrijärjestuses.

5.3.9. Juhatus võib moodustada Seltsi ülesannete tõhusamaks täitmiseks toimkondi ja töörühmi, kuhu kuuluvad Seltsi liikmed nende nõusolekul ning Seltsi mittekuuluvad isikud nende nõusolekul ja juhatuse heakskiidul. Toimkonna või töörühma liikmed valivad endi hulgast vastavalt esimehe või juhi. Viimatinimetatud vastutavad toimkonnale või töörühmale pandud ülesannete õigeaegse ja eesmärgipärase täitmise eest.

5.4 Revisjonitoimkond

5.4.1 Üldkoosolek teostab järelevalvet Seltsi majandustegevuse üle ning valib selleks

Seltsi liikmete hulgast revisjonitoimkonna või revidendi.5.4.2 Revisjonitoimkond või revident valitakse kolmeks (3) aastaks põhimõttel, et ei revident ega toimkonna liige tohi olla Seltsi juhatuse liige ega raamatupidaja. Revisjonitoimkond on vähemalt kolmeliikmeline.

5.4.3 Revisjonitoimkonnal või revidendil on õigus ja kohustus kontrollida Seltsi varade olemasolu, seisundit ja kasutamist, arvelduskontosid ja raamatupidamist, nõuda vajadusel selgitusi kõigilt Seltsi esinduskogude liikmetelt ja töötajatelt; oma ülesannete täitmiseks võivad nad osaleda juhatuse koosolekutel.

5.4.4 Revisjonitoimkond või revident peab revideerima Seltsi majandusaasta tegevuse, koostama sellekohase täieliku ja üksikasjaliku revisjoniaruande ning esitama selle koos ettepanekuga juhatuse töö hindamiseks üldkoosolekule.

5.4.5 Revisjonitoimkonna liikmeks või revidendiks valimine on Seltsi austuse ja tunnustuse avaldus valitule, tema tööd ei tasustata, kuid kohustuste täitmisel tehtud otsesed kulutused korvatakse vastavate dokumentide alusel seadustega sätestatud ulatuses.

6. MAJANDUSTEGEVUS
6.1 Seltsi vara ja vahendid moodustuvad liikmemaksudest, Seltsi osutatavate tasuliste teenuste tulust, annetustest, riiklike ja eraõiguslike organisatsioonide toetustest, sihtkapitalide ja sihtasutuste toetustest, põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks korraldatavatest tuluüritustest, sponsor- ja reklaamlepingutest, loteriidest, tehingutest kinnis- ja vallasvaraga, päranditest, intressituludest ja muudest mitmesugustest seadustega lubatud laekumistest. Sihtotstarbelisi annetusi tohib kasutada ainult kooskõlas annetaja poolt seatud tingimuste ja nõuetega.

6.2 Seltsi põhivaraks on kinnisasjad ning Seltsi õigusliku järjepideva tegevuse alusel tekkinud intellektuaalne vara ja muu vara, mille väärtus ületab Seltsi kehtivate raamatupidamise siseeeskirjadega määratud väärtuse.

6.3 Seltsi omandis võib olla igasugune muu vallasvara, mis on vajalik Seltsi põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks ja mille omandamine ei ole vastuolus seadusega.

6.4 Seltsi vara arvestust korraldab Seltsi juhatus ja kontrollib revisjonitoimkond või revident.

6.5 Selts vastutab oma varaliste kohustuste eest kogu oma varaga. Seltsi liikmed ei ole vastutavad Seltsi kohustuste eest oma varaga.

6.6 Seltsi majandustegevust korraldab juhatus juhindudes Eesti Vabariigi seadusandlusest ning vastavalt Raamatupidamisseadusele ja kooskõlas Seltsi põhikirjaga.

6.7 Seltsi majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

6.8 Pärast iga majandusaasta lõppu koostab juhatus raamatupidamise majandusaastaaruande ja tegevuse aruande ning esitab need kinnitatamiseks igaaastasele üldkoosolekule.

6.9 Revisjonitoimkond esitab oma tegevuse aastaaruande kiniitamiseks üldkoosolekule.

7. SELTSI TEGEVUSE LÕPETAMINE, ÜHINEMINE, JAGUNEMINE
7.1 Selts on asutatud määramata tähtajaks.

7.2 Seltsi lõppemine või lõpetamine toimub üldkoosoleku otsusega või mõnel muul seadustega sätestatud viisil:

1) Seltsi lõpetamise korral annavad likvideerijad allesjäänud vara ja dokumentatsiooni üle tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kantud ühingule või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule;

2) muudel lõppemise juhtudel toimub Seltsi likvideerimine seadustega sätestatud korras.

7.3 Ühinemine ja jagunemine

7.3.1 Selts võib ühineda ainult samasuguste eesmärkidega mittetulundusühinguga.

7.3.2 Ühinemisotsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle kahe kolmandiku (2/3) Seltsi liikmetest.

7.3.3 Selts võib jaguneda vaid samasuguste eesmärkidega mittetulundusühinguteks.

7.3.4 Jagunemisotsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle kahe kolmandiku

(2/3) Seltsi liikmetest.

7.3.5 Varade jagamine Seltsi jagunemisel toimub vastavalt üldkoosoleku otsusele, arvestades õigusjärglust.